มาตรการตรวจคัดกรอง เข้าออกพังงา 3 – 16 ส.ค. 64

พังงาให้ยาแรง!!!
“ห้าม” บุคคลทั่วไปเดินทางเข้าจังหวัด เริ่ม 3-16 สค.64

หมายเหตุ: บุคคลได้รับการยกเว้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมข้างล่างนี้ (แนบหนังสือคำสั่ง)

สมาคมสื่อวิทยุโทรทัศน์พังงา อันดามัน

สาระสำคัญ: มาตรการสำหรับการเดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา

 1. ห้ามผู้ใดเดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา เว้นแต่ กรณีดังต่อไปนี้
  1.  เป็นผู้ที่มีเหตุจำเป็น เช่น
   1. เพื่อการพบแพทย์ การรักษาพยาบาล การปฏิบัติหน้าที่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และ การสาธารณสุข หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกู้ชีพ กู้ภัย
   2. การปฏิบัติงานหรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันการเงิน ตู้เอทีเอ็ม
   3. การจดทะเบียนสิทธิ การทำนิติกรรมสัญญา การสื่อสารมวลชน โทรคมนาคมและไปรษณีย์ การให้บริการ
   4. ขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้า เพื่อการบริโภค อุปโภค การจัดหาและซื้อขายอาหาร ยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
   5. ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ การติดต่อด้านคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานอัยการ หรือศาลตามความจำเป็น หรือ
   6. การเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งต่าง ๆ ของทางราชการ หรือ มีเหตุจำเป็นอื่น ๆ
  2. ทั้งนี้ ผู้ได้รับการยกเว้นตามกรณีดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชนิดชิโนแวค (Sinovac) , ชิโนฟาร์ม (Sinopham) ครบ 2 เข็ม หรือ ซีโนแวค (Sinovac) เข็ม 1 แอสตราเชนิกา (AstraZeneca) เข็ม 2 หรือ ได้รับวัคซีนชนิดแอสตราเซนิกา (AstraZeneca) , ไฟเซอร์ (Pfizer) , โมเดอร์นา (Moderna) , จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson andJohnson) จำนวน 1 เข็ม โดยได้รับวัคซีนแต่ละชนิดมาแล้ว เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน

   หรือ ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธีการ RT – PCR หรือ วิธีการ Antigen Test Kit มาจากนอกพื้นที่จังหวัดพังงา โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางมาถึงจังหวัดพังงา และต้องปฏิบัติดังนี้
   1. รายงานตัวต่อนายอำเภอ หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่นายอำเภอมอบหมาย ในเขตท้องที่ที่มาพำนัก
   2. ให้เข้ารับการแยกกัก หรือกักกันตัว ในที่พักอาศัย(Home Quarantine) หรือ ในสถานที่ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเห็นสมควร เป็นระยะเวลา 14 วัน

อ้างอิงจาก

1 thought on “มาตรการตรวจคัดกรอง เข้าออกพังงา 3 – 16 ส.ค. 64”

Comments are closed.